Covid-19 Quizzes

कोरोनाभाइरस प्रश्नोत्तर 

हामी कोरोनाभाइरस बिरूद्ध कसरी लड्न सक्छौं? कोविड-१९ को संक्रमणको बडी जोखिम के कारणले हुनसक्छ? कोविड-१९ का लक्षणहरू के हुन्? १६ प्रश्नका सहि उत्तर दिनुहोस र  कोरोना भाइरसको बारेमा जानकारी बटुल्नुहोस !

Coronavirus Quiz

What is COVID-19? What are the symptoms of COVID-19? How long does the virus live on in the environment? Take this quiz and learn more about coronavirus !